ข้อมูลสารสนเทศ 8 ประการ : ประจำปีการศึกษา 2551

 1. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คลิก>>

  2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   คลิก>>

  3. ข้อมูลบุคลกร   คลิก>>

  4. ข้อมูลแผนและงบประมาณ   คลิก>>

  5. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา   คลิก>>

  6. ข้อมูลอาคารสถานที่   คลิก>>

  7. ข้อมูลสถานประกอบการในจังหวัดสตูล   คลิก>>

  8. ข้อมูลจังหวัดสตูล   คลิก>>