ข้อมูลสารสนเทศ 8 ประการ : ประจำปีการศึกษา 2554

 1. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คลิก>>

  2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  คลิก>>

  3. ข้อมูลบุคลกร  คลิก>>

  4. ข้อมูลแผนและงบประมาณ  คลิก>>

  5. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา  คลิก>>

  6. ข้อมูลอาคารสถานที่  คลิก>>

  7. ข้อมูลสถานประกอบการในจังหวัดสตูล  คลิก>>

  8. ข้อมูลจังหวัดสตูล  คลิก>>

  9.  รูปกิจกรรมนักเรียนปี 54  คลิก>>