ประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการแปรรุปอาหาร