ประชาสัมพันธ์ : ประกาศเรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2563


เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ตึกอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 สำเนาทะเบียนบ้าน
 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.)
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป