คณะผู้บริหาร

                /ckfinder/userfiles/images/prasong.jpg     

                                                                                           นายประสงค์  ชูวิจิตร์
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

                                                        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล                                                        
                   
นายวินัย  เต็มศรี                       นายสุธี  เกื้อเกตุ             นางสุภัตรา  แสงขำ            นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
             
ทำหน้าที่                  ทำหน้าที่                    ทำหน้าที่                    ทำหน้าที่
           รองผู้อำนวยการ             รองผู้อำนวยการ               รองผู้อำนวยการ               รองผู้อำนวยการ
         ฝ่ายบริหารทรัพยากร        ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา            ฝ่ายวิชาการ            ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ