คณะผู้บริหาร

นายจำนงค์    พูลภักดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล


รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ


รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ