คณะผู้บริหาร

                     

                นายไพบูลย์   คำภาพักต์
               รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
             รักษาการในตำแหน่ง

            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล                                                        
               
นายวินัย  เต็มศรี                       นายสุธี  เกื้อเกตุ             นางสุภัตรา  แสงขำ            นายโชติ  โสบุญ
       
ทำหน้าที่                  ทำหน้าที่                    ทำหน้าที่                    ทำหน้าที่
      รองผู้อำนวยการ              รองผู้อำนวยการ                รองผู้อำนวยการ               รองผู้อำนวยการ
        ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา      ฝ่ายบริหารทรัพยากร                ฝ่ายวิชาการ             ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ