คณะผู้บริหาร

                     

                                                                                           นายโชติ   โสบุญ
                                                                          ครูชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง

                                                        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล                                                        
                   
นายวินัย  เต็มศรี                       นายสุธี  เกื้อเกตุ             นางสุภัตรา  แสงขำ            นายโชติ  โสบุญ
             
ทำหน้าที่                  ทำหน้าที่                    ทำหน้าที่                    ทำหน้าที่
           รองผู้อำนวยการ              รองผู้อำนวยการ               รองผู้อำนวยการ               รองผู้อำนวยการ
    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา      ฝ่ายบริหารทรัพยากร                ฝ่ายวิชาการ            ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ