- งานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ของ สถานศึกษา   รายละเอียด

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      >> รายละเอียด     
         สิทธิชัย ฤทธิเดช                       รายละเอียด
         กอเยาะ วัฒนะ                           รายละเอียด
         พิจิตร รักงาม                            รายละเอียด
         นิรุทธ เกตุนุ้ย                             รายละเอียด

แผนกสามัญสัมพันธ์             >> รายละเอียด     
         โณเรีย สอเหรบ                          รายละเอียด
         ปริณดา ไพจิตจินดา                   รายละเอียด
         นภดล ชูกระชั้น                           รายละเอียด
         ตาณิกา ฤทธิรัตน์                        รายละเอียด
         ช่อผกา ฤทธิรัตน์                         รายละเอียด
         ทิพย์สุดา ม้องพร้า                      รายละเอียด

แผนกช่างกลเกษตร              >> รายละเอียด     
         ไพศาล เทศอาเส็น                      รายละเอียด
         ณฐมน ปานรงค์                         รายละเอียด
         พิพัฒน์พงศ์ โต๊ะหมอ                 รายละเอียด
         นาทชัย เถื่อนทิม                         รายละเอียด

แผนกพืชศาสตร์                    >> รายละเอียด     
         เจนจิรา เกื้อเพชรแก้ว                 รายละเอียด
         สกุณา ขาวเขาไคร                       รายละเอียด
         ปัทมา ขุนบุรี                                 รายละเอียด
         จิรัฎติกาญจน์ เพลงพิโรจน์       รายละเอียด

แผนกสัตวศาสตร์                  >> รายละเอียด     
         ทองเจือ แดงชื่น                        รายละเอียด
         สมพิศ ศรียาเทพ                       รายละเอียด
         วิภาวี แก้ววิจิตร                         รายละเอียด
         วัชระ ไกรรักษ์                             รายละเอียด

แผนกอุตสาหกรรมเกษตร    >> รายละเอียด     
         ฟ้าอรุณ คงอาสา                        รายละเอียด
         รุ่งนภา แซ่อึ้ง                              รายละเอียด
         วิไลลักษณ์ เจริญสุข                   รายละเอียด

แผนกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ        >> รายละเอียด     
         ประพัฒน์ ศรีสุขใส                      รายละเอียด
         สราวุธ เย็นเอง                            รายละเอียด
         อันธิกา ฟิเล่                                 รายละเอียด
         วินัย เต็มศรี                                 รายละเอียด
         วันเพ็ญ สิตะพงศ์                        รายละเอียด
         วิชาญ ชำนาญคราด                   รายละเอียด