ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัย

       ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ พัฒนา

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

      ทักษะดี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

     วิชาชีพเด่น เน้นเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (vision)

      “มุ่งจัดการศึกษาอาชีวะเกษตรแนวใหม่ สร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพสู่สังคม เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและพัฒนาสู่การเกษตรที่ยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

          1. ผลิตพัฒนากำลังคนด้านอาชีวเกษตรแนวใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของการสร้างผู้ประกอบการ

       2. บริการและจัดการศึกษาด้านอาชีวะเกษตรให้มีมาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม

       4. พัฒนาและถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานอาชีพสู่ชุมชน

        5. เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ (Strategy)

ที่

พันธกิจ

ที่

กลยุทธ์

1.

ผลิตพัฒนากำลังคนด้านอาชีวเกษตรแนวใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของการสร้างผู้ประกอบการ

 

1.

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวเกษตรแนวใหม่

2.

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตร

3.

พัฒนาด้านงานฟาร์มสู่การเกษตรแนวใหม่

4.

การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย

5.

พัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน

2.

บริการและจัดการศึกษาด้านอาชีวเกษตรให้มีมาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.

พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

2.

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสถานศึกษา

3.

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการศึกษา Smart Classroom และ Smart Farmer

5.

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

3.

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม

1.

สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาอาชีวเกษตร

2.

ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาอาชีวเกษตรมีการฝึกอบรมอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชน

4.

พัฒนาและถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานอาชีพสู่ชุมชน

1.

ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ ทางด้านการเกษตร

2.

ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน

๕.

เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.

ปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.

ส่งเสริมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.

ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด

       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

         พันธกิจที่ ๑ ผลิตพัฒนากำลังคนด้านอาชีวเกษตรแนวใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของการสร้างผู้ประกอบการ

             1. วัตถุประสงค์

               1.1  เพื่อผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ทุกระดับ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

2. กลยุทธ์

                   พันธกิจที่ 1 ผลิตพัฒนากำลังคนด้านอาชีวเกษตรแนวใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของการสร้างผู้ประกอบการ  มีจำนวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้

                  2.1  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวเกษตรแนวใหม่

                          2.1.1 เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวเกษตรแนวใหม่

                            2.1.2 แผนงาน โครงการ

                                            1) โครงการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ

                                             2) โครงการพัฒนาตนเองของครูตามมาตรฐานตำแหน่ง (ID Plan)

                         3) โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรแนวใหม่

                             2.1.3   ตัวชี้วัด

                                            1) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ

                                            2) ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานตำแหน่ง (ID Plan)

                                            3) รายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานสู่การจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                           

                2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตร

                           2.2.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีความหลากหลายและทันสมัยตามยุคไทยแลนด์ 4.0

                           2.2.2  แผนงาน โครงการ

                                          1) โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการหลากหลาย มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ

                                          2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับกิจกรรม อกท.                              

                                          3) โครงการพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง

                           2.2.3 ตัวชี้วัด

                                          1) จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบมุ่งเน้นฐานสมรรถนะ PBL Construction           

                                          2) จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

                                           3) จำนวนห้องเรียนเฉพาะทาง

                  2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านงานฟาร์มสู่การเกษตรแนวใหม่

                           2.3.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนางานฟาร์มสู่เกษตรแนวใหม่ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

                           2.3.2  แผนงาน โครงการ

                                          1) โครงการงานฟาร์มตามสาขาวิชาชีพ

                                           2) โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานฟาร์ม

                          2.3.3 ตัวชี้วัด

                                           1) จำนวนโครงการงานฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ                

                                           2) จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนางานฟาร์ม

                    2.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย

                           2.4.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย

                           2.4.2 แผนงาน โครงการ

                                          1) โครงการส่งเสริมการจัดทำสื่อ นวัตกรรมให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ

                                          2) โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา         

                          2.4.3 ตัวชี้วัด

                                          1) ร้อยละของจำนวนวิชาที่จัดทำสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ

                                          2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต

                  2.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน

                               2.5.1 เป้าประสงค์ เพื่อจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่

                                2.5.2 แผนงาน โครงการ

                                              1) โครงการพัฒนาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการหรือ ตลาดแรงงาน

                                              2) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องตามการเกษตรแนวใหม่

                                2.5.3 ตัวชี้วัด

                                              1) จำนวนหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส.ที่ได้รับการพัฒนา

                                              2) จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา

 

            พันธกิจที่ 2 บริการและจัดการศึกษาด้านอาชีวเกษตรให้มีมาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            1. วัตถุประสงค์

                 1.1 เพื่อพัฒนางานบริการจัดการศึกษาด้านอาชีวเกษตร ให้ได้มาตรฐาน ตามพันธกิจของสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            2. กลยุทธ์

                 พันธกิจที่ 2 บริการและจัดการศึกษาด้านอาชีวเกษตรให้มีมาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้

                  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาล

                          2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาล

                           2.1.2 แผนงาน โครงการ

                             1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ

                             2) โครงการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผล

                          2.1.3 ตัวชี้วัด

                             1) ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนต่อการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาลของสถานศึกษา

                  2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสถานศึกษา

                           2.2.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสถานศึกษา

                           2.2.2 แผนงาน โครงการ

                            1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสถานศึกษา

                          2.2.3 ตัวชี้วัด

                             1) ระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคคลทั่วไปต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาและสถานศึกษาอื่น

                  2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                          2.3.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้บริการแก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป

                           2.3.2 แผนงาน โครงการ

                             1) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                             2) โครงการพัฒนาห้องเรียน Smart Classroom

                             3) โครงการสร้างห้องเรียนอาชีพ / Excellent ของสถานศึกษา

                          2.3.3 ตัวชี้วัด

                            1) ความพึงพอใจของผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในโครงการชีววิถี

                             2) จำนวนศูนย์การเรียนรู้ และ ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ห้องเรียน Smart Classroom

                             3) ความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้ห้องเรียนอาชีพ / Excellent ของสถานศึกษา

                  2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการศึกษา Smart Classroom และ Smart Farmer

                           2.4.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                           2.4.2 แผนงาน โครงการ

                             1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา

                             2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร / สิ่งก่อสร้างอาคารของสถานศึกษา

                          2.4.3 ตัวชี้วัด

                             1) ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่ของสถานศึกษา

                             2) จำนวนอาคาร/สิ่งก่อสร้างอาคารสถานศึกษาที่ได้พัฒนา

                           2.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

                             2.5.1 เป้าประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการและงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

                             2.5.2 แผนงาน โครงการ

                                       1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

                            2.5.3 ตัวชี้วัด

                                       1) จำนวนโครงการที่รับการส่งเสริมโครงการแผนงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา

 

            พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม

            1. วัตถุประสงค์

                  1.1 เพื่อสนับสนุนสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    

            2. กลยุทธ์

                 พันธกิจที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม มีจำนวน ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

                  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาอาชีวเกษตร

                           2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร

                           2.1.2 แผนงาน โครงการ

                             1) โครงการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมืออาชีวศึกษาระดับตำบล / ศิษย์เก่า / มอกช.

                             2) โครงการส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโดยสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                           2.1.3 ตัวชี้วัด

                             1) จำนวนโครงการกิจกรรมและผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาความร่วมมือ

                            2) จำนวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

                            3) จำนวนแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการร่วมพัฒนาจากสถานประกอบการ

                  2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาอาชีวเกษตร มีการฝึกอบรมอาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชน

                           2.2.1 เป้าประสงค์

                             1) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร

                            2) เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน

                           2.2.2 แผนงาน โครงการ

                            1) โครงการอาชีวะอาสา

                            2) โครงการพัฒนารูปแบบและปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

                            3) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

                            ๔) โครงการแลกเปลี่ยนครูระหว่างสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ                 

                           2.2.3 ตัวชี้วัด

                             1) จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมจิตอาสา

                            2) ครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเกินร้อยละ 80 ของทั้งหมด

                            3) นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเกินร้อยละ 80

                             4) จำนวนของนักเรียนแลกเปลี่ยน

                             5) จำนวนของครูแลกเปลี่ยนวิชาการและวิชาชีพระหว่างสถานศึกษาสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

 

            พันธกิจที่ 4 พัฒนาและถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานอาชีพสู่ชุมชน

            1. วัตถุประสงค์

                  1.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีงานสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรสู่ชุมชน

            2. กลยุทธ์

                  พันธกิจที่ 4 พัฒนาและถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานอาชีพสู่ชุมชน มีจำนวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้

                 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ ทางด้านการเกษตร

                           2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านเกษตรสู่ชุมชน

                          2.1.2 แผนงาน โครงการ

                             1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ครู ด้านการทำวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

                             2) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ผู้เรียน ด้านโครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์

                             3) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ผู้เรียนด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                             ๔) โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ทางด้านการเกษตรอัจฉริยะเกษตรแนวใหม่

                          2.1.3 ตัวชี้วัด

                             1) ร้อยละของคณะครูที่มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ผลงานต่อปีการศึกษา

                             2) ร้อยละของผู้เรียนระดับ ปวช. ที่มีผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

                             3) ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ได้ฝึกอบรมด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                             4) นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ร้อยละ 80 ผ่านการเรียนรู้จักการเรียนรู้ด้านการเกษตรแนวใหม่

                  2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน

                          2.2.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน

                          2.2.2 แผนงาน โครงการ

                             1) โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ ของนักเรียนชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

                             2) โครงการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ภาค และระดับชาติ

                             3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โดยนำไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน

                          2.2.3 ตัวชี้วัด

                             1) จำนวนผลงานวิชาโครงการของนักเรียน ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

                             2) จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการระดับจังหวัด/ภาค/ชาติ

                             3) จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน

 

            พันธกิจที่ 5 เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม       ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            1. วัตถุประสงค์

                  1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            2. กลยุทธ์

                 พันธกิจที่ 5  เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 3 กลยุทธ์ดังนี้

                 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                             2.1.1 เป้าประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา

                             2.1.2 แผนงาน โครงการ

                                       1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามระบบประชาธิปไตย          

                                                - โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ อกท.

                                       2) โครงการวันสำคัญของชาติ

                                                 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                                                - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

                                                - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                                                - โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                                - วันปิยมหาราช

                                                - โครงการวันพระบรมราชสมภพ, วันดินโลก, วันพ่อแห่งชาติ

                                                - ฯลฯ

                             2.1.3 ตัวชี้วัด

                                       1) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์/ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

                                       2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย

                                       3) ร้อยละ 80 ของครูบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกการเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

                                       4) ร้อยละของคณะครู บุคลากรนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยว ศาสนา พระมหากษัตริย์

                                       5) จำนวนโครงการกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึก การรักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์

                    2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                             2.2.1 เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                              2.2.2 แผนงาน โครงการ

                                       1) โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีความเป็นไทย

                                                 - โครงการแห่เทียนพรรษา

                                                 - โครงการพ