คณะผู้บริหาร

              

นายวิชัย  สังฆะมะณี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล                                                
              นายสุธี  เกื้อเกตุ                         นางสาววันเพ็ญ สิตะพงศ์           นางสาวฟ้าอรุณ   คงอาสา            นางจงดี ทิพย์เพ็ง
                                     ทำหน้าที่                     ทำหน้าที่                    ทำหน้าที่
          รองผู้อำนวยการ               รองผู้อำนวยการ               รองผู้อำนวยการ                รองผู้อำนวยการ

         ฝ่ายบริหารทรัพยากร      ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา           ฝ่ายวิชาการ             ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ