ผลงานนักเรียน นักศึกษา

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       >>ประจำปีการศึกษา 2560<<
เรื่อง การสร้างเวปไซต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
       โดยนายธีรเดช  บัวปลอด
       นักเรียนระดับปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรื่อง การสร้างเวปไซต์แผนกวิชาพืชศาสตร์
      โดยนายชนะภัย  นวลไหม
      นักศึกษาระดับปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(สาขามะนัง)
เรื่อง ผลิต คิวอาร์โค้ด ข้อมูลพันธุ์ไม้สวนพฤกษศาสตร์   เล่่ม โครงการ
      โดยนางสาวเมธิรา  ทองคณารักษ์
      นักศึกษาระดับปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
แผนกวิชาพืชศาสตร์
เรื่อง
โดย
นักเรียนระดับชั้น
 
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
เรื่อง
โดย
นักเรียนระดับชั้น
 
แผนกวิชาอุตสากรรมเกษตร
เรื่อง
โดย
นักเรียนระดับชั้น
 
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
เรื่อง
โดย
นักเรียนระดับชั้น
 
แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เรื่อง
โดย
นักเรียนระดับชั้น
 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปี 61
เรื่อง  การออกแบบเวปไซต์ศูนย์การเรียนรู้มะนัง
โดย  นางสาวเกศสิรี  แก้วสงค์
นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ