ประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสัมพันธครูวนิดา  ชลสิทธิ์  ได้ประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสัมพันธ์
ในวันที่ 17 กันยายน 2560  
โดยในวันที่ 18 กันยายน 2560 ได้มีคุณณชนันทน์  จินเอียด  และคุณรังสิมันต์  คงพรหม วิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตฯ
โดยมี 2 วิทยาลัยที่ต้องเข้าร่วม  ขอให้นักเรียนที่รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการอบรมตามวันเวลาดังกล่าวด้วย