ประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสัมพันธ


ประชาสัมพันธ์โครงการ
 


ประจำปี 2560 ประจำปี 2561
ครูวนิดา  ชลสิทธิ์  ได้ประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสัมพันธ์ในวันที่ 17 กันยายน 2560 
 
โดยในวันที่ 18 กันยายน 2560ได้มีคุณณชนันทน์  จินเอียด และคุณรังสิมันต์  คงพรหม วิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการ ในวันที่ 18 กันยายน 2560เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตฯ โดยมี 2 วิทยาลัยที่ต้องเข้าร่วม  ขอให้นักเรียนที่รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการอบรมตามวันเวลาดังกล่าวด้วย
 
นายนิติวุฒิ  นาคสง่า  
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ