โครงการงานย์บ่มเพาะวิสาหกิจสัมพันธ์

โครงการในปีงบประมาณ 2561 
 

 

1.การปลูกข้าวโพดเพื่อจำหน่าย (โครงการต่อเนื่อง)
2.โครงการเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน
3.โครงการพุงปลาสโตย
4.โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกืจ (โครงการต่อเนื่อง)


1.โครงการจัดตั้้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  หลักสูตรการเพาะเห็ดเพื่อการค้า โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
งานประชาสัมพันธ์โครงการ ปีงบประมาณ 2560
โครงการในปีงบประมาณ 2560  จำนวน 6  โครงการ ดังนี้
1.โครงการแผนธุรกิจบริการจัดอาหารว่างและให้เช่าผ้าคลุมเก้าอี้
     - แบบรายงานโครงการ
2.โครงการปลูกข้าวโพดเพื่อจำหน่าย

     - แบบรายงานโครงการ
3.โครงการการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมสามสายเลือดเพื่่อจำหน่าย
     - แบบรายงานโครงการ

4.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
     -แบบรายงานโครงการ

5.โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
     -แบบรายงานโครงการ

6.โครงการประเมินแผนธุรกิจ
     -แบบรายงานโครงการ

 

รายงานข้อมูลนักเรียนผู้ผ่านศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจประจำปี 2559นายนิติวุฒิ  นาคสง่า  
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ