โครงการงานย์บ่มเพาะวิสาหกิจสัมพันธ์

โครงการในปีงบประมาณ 2561 
 

   การปลูกข้าวโพดเพื่อจำหน่าย (โครงการต่อเนื่อง)
   >โครงการเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน
   >โครงการพุงปลาสโตย

    > โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกืจ (โครงการต่อเนื่อง)
   > ประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2561
   > ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการประจำปี 2561 

    >  รายชื่อผู้ผ่านการบ่มเพาะ ประจำปีการศึกษา 2560    

smileyโครงการจัดตั้้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  หลักสูตรการเพาะเห็ดเพื่อการค้า โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
 

งานประชาสัมพันธ์โครงการ ปีงบประมาณ 2560


โครงการในปีงบประมาณ 2560  จำนวน 6  โครงการ ดังนี้
      โครงการแผนธุรกิจบริการจัดอาหารว่างและให้เช่าผ้าคลุมเก้าอี้
      โครงการปลูกข้าวโพดเพื่อจำหน่าย
      โครงการการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมสามสายเลือดเพื่่อจำหน่าย
      โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
      โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
      โครงการประเมินแผนธุรกิจ
      รายงานข้อมูลนักเรียนผู้ผ่านศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจประจำปี 2559
นายนิติวุฒิ  นาคสง่า  
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ