โครงการงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา

>> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
 >> วิทาลัยรับการประเมินผลการดำเนินงาน ระดับภาค ภาคใต้  ณ วอศ.สงขลา  วีดีโอนำเสนอ  คลิก
  >> วิทยาลัยรับการประเมินในระดับอศจ.สตูล
  >>ประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 

แผนธุรกิจในปีงบประมาณ 2561 
  
   >> ธุรรกิจทีี่ผ่านการบ่มเพาะประจำปี 2561
   >> 
รายงานผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต

   >> ธุรกิจการปลูกข้าวโพดหวานและผลิตน้ำนมข้าวโพดเพื่อจำหน่าย
   >>ธุรกิจเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน

   >> ธุรกิจไตปลาแห้งสโตย
   >> ธุรกิจ Smile IT
   >> โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
   >> สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา

   >> ประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2561
   >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการประจำปี 2561 
   >> รายชื่อผู้ผ่านการบ่มเพาะ ประจำปีการศึกษา 2560    

smileyโครงการจัดตั้้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  หลักสูตรการเพาะเห็ดเพื่อการค้า โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
 


   ประชาสัมพันธ์โครงการ ปีงบประมาณ 2560


แผนธุรกิจในปีงบประมาณ 2560   ดังนี้
     >> แผนธุรกิจบริการจัดอาหารว่างและให้เช่าผ้าคลุมเก้าอี้
     >> แผนธุรกิจการปลูกข้าวโพดเพื่อจำหน่าย
     >> แผนธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมสามสายเลือดเพื่่อจำหน่าย
     >> แผนธุรกิจศึกษาดูงานนอกสถานที่
     >> แผนธุรกิจอบรมเขียนแผนธุรกิจ
     >> แผนธุรกิจประเมินแผนธุรกิจ

 


     รายงานข้อมูลนักเรียนผู้ผ่านศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจประจำปี 2559