ยินดีตอนรับสู่หน้า ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หน้าแรก ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุธี  เกื้อเกตุ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

                    

                                                                           

   นางอรษา  ศรีสุขใส      นางโณเรีย  สอเหรบ        นายณัฐนันท์  เกตุนุ้ย     นางสาวอารีรัตน์  ชะนะทอง         

     หัวหน้างานบริหาร        หัวหน้างานบุคลากร          หัวหน้างานการเงิน             หัวหน้างานบัญชี

           งานทั่วไป

 

                                                                                          

นายสิทธิชัย  ฤทธิเดช      นายเสรี  ศรียาเทพ       นางสาววันเพ็ญ  สิตะพงศ์    นางสาวเจนจิรา  พะสริ                   

  หัวหน้างานพัสดุ        หัวหน้างานอาคารสถานที่       หัวหน้างานทะเบียน       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

                                                           

       นางวิมล โสบุญ                      นางสาววิชญา  โสบุญ

พัสดุฝ่ายบริหารทรัพยากร     ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร