ยินดีตอนรับสู่หน้า ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หน้าแรก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
นางสาววันเพ็ญ  สิตะพงศ์
ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
                                                                                  
   นายนาทชัย  เถื่อนทิม             นางวิไลลักษณ์  เจริญสุข                     นายทองเจือ  แดงชื่น                  นางสาวศศินา  สุติก  
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน         หัวหน้างานครูที่ปรึกษา                       หัวหน้างานปกครอง             หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
            นักศึกษา                                                                                                                                    การจัดหางาน
                                                                                                                                                                                            
 
                                                                        
    นายนิรุทธ  เกตุนุ้ย                         นายวินัย  เต็มศรี                    นางสาวเหมือนฝัน  ทองดีนุ้ย
​หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน    หัวหน้างานโครงการพิเศษและ       พัสดุและธุรการฝ่ายพัฒนากิจการ
                                                         บริการชุมนุม                               นักเรียนนักศึกษา