ยินดีตอนรับสู่หน้า ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หน้าแรก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางจงดี  ทิพย์เพ็ง

ทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

                                                                                         

     นางรุ่งนภา  แซ่อึ้ง                 นายวุฒิชัย  นวลศรี                นายประพัฒน์  ศรีสุขใส             นายสราวุธ  เย็นเอง

หัวหน้างานวางแผนและ    หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ     หัวหน้างานความร่วมมือ           หัวหน้างานวิจัยพัฒนา   

          งบประมาณ                                                                                                           นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์    

 

                                                                                        

นางสาวตาณิกา  ฤทธิรัตน์              นางอันธิกา  ฟิเล่                   นายเสรี  ศรียาเทพ              นายทองเจือ  แดงชื่น

หัวหน้างานประกันคุณภาพ      หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล           หัวหน้างานฟาร์มพืช            หัวหน้างานฟาร์มสัตว์

  และมาตรฐานการศึกษา          การค้าและประกอบธุรกิจ                                                                          

 

                                                                                          

นายประพัฒน์  ศรีสุขใส           นายไพศาล  เทศอาเส็น           ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี  บุญสุข

หัวหน้างานฟาร์มประมง     หัวหน้างานบริการและซ่อมบำรุง    พัสดุและธุรการฝ่ายแผนงานและ

                                                เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม                          ความร่วมมือ