ยินดีตอนรับสู่หน้า ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หน้าแรก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 


นางรุ่งนภา แซ่อึ้ง
หัวหน้างานแผนงานและความร่วมมือ

 

  นายพิสาน  ตาเดอิน

ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายแผนและความร่วมมือ

 
    

หน่วยงานภายในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

     งานวางแผนและงบประมาณ
         - ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561
         - ดาวน์โหลด ปฏิทินการศึกษา 2562

     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
         - ระบบเครื่อข่าย Uninet เกิดการชำรุดของอุปกรณ์ กำลังดำเนินการซอมบำรุง

     งานความร่วมมือ

     งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

    งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

     งานฟาร์มโรงงาน(เฉพาะสถานศึกษาที่เปิดทำการสอน)