ยินดีตอนรับสู่หน้า ฝ่ายวิชาการ

หน้าแรก ฝ่ายวิชาการ

   ฝ่ายวิชาการ 

 

  หน่วยงานภายในฝ่ายวิชาการ
   - 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
 แผนกวิชา                                                        
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 งานวัดผลและประเมินผล
 งานวิทยบริการและห้องสมุด
 งานอาชีวศึกษาระบทวิภาคี
 งานสื่อการเรียนการสอน