ยินดีตอนรับสู่หน้า ฝ่ายวิชาการ

หน้าแรก ฝ่ายวิชาการ


โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวฟ้าอรุณ  คงอาสา

ทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

                          

                                                                            

  นายวิชาญ  ชำนาญคราด      นางสาวณฐมน  ปานรงศ์       นางจงดี  ทิพย์เพ็ง           นางสมพิศ  ศรียาเทพ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร        หัวหน้างานวัดผล         หัวหน้างานวิทยบริการ    หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

      การเรียนการสอน                 และประเมินผล                  และห้องสมุด

 

                                                                                                   

       นายพิจิตร  รักงาม                        นายวินัย  เต็มศรี                   นางสาวกิตติยา  แก้วเหมือน

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน    ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์             พัสดุและธุรการฝ่ายวิชาการ

                                                ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมะนัง