ยินดีตอนรับสู่หน้า ฝ่ายวิชาการ

หน้าแรก ฝ่ายวิชาการ

   ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

                                                 หน่วยงานภายในฝ่ายวิชาการ
                                                        แผนกวิชาชีพ
                                                        งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
                                                        งานวัดผลและประเมินผล
                                                        งานวิทยบริการและห้องสมุด
                                                        งานอาชีวศึกษาระบทวิภาคี
                                                        งานสื่อการเรียนการสอน